หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

PTTEPพงศธร ทวสน ปตท.สผ. ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขาย พร้อมงบลงทุน 5 ปี สะท้อนความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

      บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียม และงบลงทุน 5 ปี (2562 - 2566) จากการเข้าซื้อกิจการ และการได้รับสิทธิการดำเนินงานในแปลงสัมปทานต่าง ๆ โดยแผนงานต่อไป จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการและในแหล่งก๊าซฯที่ชนะการประมูล เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการผลิตปิโตรเลียม รองรับการเติบโตในระยะยาว

       นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เชิงรุกในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ในอ่าวไทย การชนะการประมูลและได้รับสิทธิในแปลงสำรวจปิโตรเลียมทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมาเลเซีย การเข้าซื้อกิจการของบริษัท เมอร์ฟี่ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้ง การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.8 ในบริษัท อพิโก แอลแอลซี จากบริษัท เทเท็กซ์ ไทยแลนด์

      ดังนั้น ปตท.สผ. จึงได้ทบทวนแผนการลงทุนของปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความสำเร็จดังกล่าว โดยปรับประมาณการรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 3,577 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) (เทียบเท่า 116,246 ล้านบาท) จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 3,256 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 107,453 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ประมาณการรายจ่ายข้างต้น ไม่รวมรายจ่ายในการเข้าซื้อกิจการอีกประมาณ 2,086 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 67,795 ล้านบาท)

      สำหรับ แผนการลงทุน 5 ปี (2562-2566) ปตท.สผ. ได้ปรับประมาณการรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 21,354 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 685,143 ล้านบาท) จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 16,105 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 525,055 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

ปี 2562* ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2562-2566

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)             1,948 2,472 2,817 2,945 2,477 12,659

รายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure)     1,629 1,592 1,556 2,095 1,823 8,695

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)                     3,577 4,064 4,373 5,040 4,300 21,354

*ไม่รวมรายจ่ายจากการเข้าซื้อกิจการ ประมาณ 2,086 ล้านดอลลาร์ สรอ.

จากแผนงานและการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. ปรับเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย (Average petroleum sales volume) ในปี 2562 ขึ้นเป็น 345,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากเดิมที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 318,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 สำหรับปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของปี 2562 - 2566 ได้ปรับเพิ่ม โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตแบบทบต้น (Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ประมาณร้อยละ 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                                                                       หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

                                                                        ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย             345,000 365,000 380,000 409,000 437,000

                “ในช่วงที่ผ่านมา ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงรุก Expand โดยสามารถเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งชนะการประมูลแปลงสัมปทานในต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ ต่อจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Execute โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการ (Transition of Operations) ของแหล่งเอราวัณ และโครงการอื่น ๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงเร่งรัดการสำรวจในโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ในอนาคต”นายพงศธร กล่าว

 

 

PTTEP raises sales volume target and revises 5-year investment

Reflecting the successful strategic plans

         PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) revises its 5-year investment plan (2019-2023) and the sales volume target, to accommodate value-added creation from the recently acquired businesses as well as the awarded oil and gas blocks in Thailand and overseas. The next move is to focus on the smooth transitions of operations from the successful acquisitions to ensure continuity of petroleum production and sustain the company’s long term growth.

        Phongsthorn Thavisin, President and Chief Executive Officer of PTTEP reveals that in the first half of 2019, PTTEP has successfully concluded business expansion according to strategic directions. These include the PSC signing for block G1/61 (Erawan field) and block G2/61 (Bongkot field) in the gulf of Thailand, the awarded exploration blocks in the United Arab Emirates (UAE) and Malaysia, the acquisition of Murphy Oil Corporation in Malaysia that was just completed on July 10, 2019, and the acquisition of 33.8% interests in APICO LLC from Tatex Thailand LLC.

         Therefore, PTTEP has revised 2019 expenditure to align with the business expansions as mentioned above. The estimated total expenditure 2019 is USD 3,577 million (equivalent to THB 116,246 million), up from the previous figure of USD 3,256 million (equivalent to THB 107,453 million). However, the newly estimated total expenditure excludes the acquisition cost of USD 2,086 million (equivalent to THB 67,795 million).

        For 5-year investment plan (2019-2023), PTTEP has allocated total expenditure of USD 21,354 million (equivalent to THB 685,143 million), higher from USD 16,105 million (equivalent to THB 525,055 million) with details as per the table below:    

 

 

Unit: USD Million                                  

2019* 2020 2021 2022 2023 2019-2023

Capital Expenditure 1,948 2,472 2,817 2,945 2,477 12,659

Operating Expenditure 1,629 1,592 1,556 2,095 1,823 8,695

Total Expenditure                 3,577 4,064 4,373 5,040 4,300 21,354

* Exclude acquisition cost of USD 2,086 million

         In accordance with the revised 5-year investment plan, PTTEP also sets a higher target of the average petroleum sales volume in 2019 at 345,000 barrels of oil equivalent per day (BOED), representing an 8.5% increase from 318,000 BOED planned in last year. Compounding Annual Growth Rate (CAGR) for 5 year period until 2023 is expected at around 7% with the details as follows:

       Unit: Barrel of Oil Equivalent per Day (BOED)

2019 2020 2021 2022 2023

        Expected Average Petroleum Sales Volume             345,000 365,000 380,000 409,000 437,0000

         “Under the Expand strategy, PTTEP recently has completed successful expansions by acquiring businesses both in Thailand and in other strategic investment areas as well as winning the bid of exploration blocks in overseas as planned. Our focus will now be on the Execution strategy, especially the transitions of operations in Erawan field and other acquired assets. This also includes accelerating the exploration activities in our existing projects to drive PTTEP’s growth in the future.” Phongsthorn said.

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!