หมวดหมู่: เกษตร

01 Cดนดวถไทย

กระทรวงเกษตรฯ รวมพลังชาวดิน เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 'เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน'ผลักดันขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล

     นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 'เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน' ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมพัฒนาที่ดิน ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 มีเป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 5 ล้านไร่ เกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายจำนวน 6 แสนไร่ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อแรงกดดันจากการแข่งขัน จะทำอย่างไรให้เกษตรอินทรีย์มีพื้นที่มากกว่า 6 แสนไร่ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน’ ขึ้นในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

      “การทำเกษตรกรรมยั่งยืนมี 2 เรื่องที่สำคัญ คือความอุดมสมบูรณ์ของดิน การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมยั่งยืนทุกรูปแบบ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ถ้านำ AgriMap ช่วยในงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและทำให้ดินสมบูรณ์ทุกพื้นที่เป้าหมาย และ 2 คือวันดินโลก ทั่วโลกยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งนานาชาติได้ประจักษ์และเห็นว่าพระราชดำริแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทำให้โลกเกิดการพัฒนาภาคการเกษตรแบบยั่งยืนได้ โดยวันดินโลกปี 2562 ‘Stop Soil Erosion, Save our Future’ ดำเนินการรณรงค์ 100 กว่าล้านไร่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งหมดนี้ผมเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จะประสบผลสำเร็จ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับภาคเกษตรได้อย่างแท้จริง” นายวิวัฒน์ กล่าว

     นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ และการเสวนนาตีแผ่คัมภีร์ เคล็ดลับการทำเกษตรอินทรีย์ให้ประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ และสวนสืบสานศาสตร์พระราชา การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีภาคอีสาน การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน การร่วมประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินจึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเที่ยวงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เป็นโอกาสดีที่จะได้รวมพลคนหัวใจเกษตรอินทรีย์ รวมพลังทำดินดี ผลิตอาหารปลอดภัย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ผลิตอาหารปลอดภัยที่ดีสุดของโลก

    นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนเข้าร่วมงานวิ่ง 'CESRA Country Road Run'ในวันที่ 28 เมษายน 2562 อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร/โทรสาร 02-579-4194 และสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 'เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน' ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามวันและเวลาดังกล่าว

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!