หมวดหมู่: คลัง

CGDญาณ แสงศรจนทรกรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2

     กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2562 ใช้จ่ายแล้ว 1,765,893 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.86 ใช้จ่ายได้เกินเป้า

       นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 (1 ต.ค. 61 – 29 มี.ค. 62) งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,765,893 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.86 โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,413,380 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,354,054 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.04 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 352,476 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 556,335 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.36

      โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกรมบัญชีกลางได้จัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วนราชการ เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานคลังเขต 9 เขต และสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ติดตามเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะมีผลกระทบให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!