หมวดหมู่: คลัง

MOFภมศกด อรญญาเกษมสขผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร(Bond Switching)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

    นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)ได้ดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อวันที่ 11เมษายน 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตร และส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และความเสี่ยงของพอร์ตหนี้รัฐบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งมีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และบริษัทประกัน รวมถึงนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ โดยมีวงเงินเสนอแลกรวมสูงถึง217,473 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.42 เท่าของวงเงินที่ประกาศ(90,000 ล้านบาท)ทำให้ สบน. สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ใกล้ครบกำหนด (Source Bond) กับพันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่นเดิม(Destination Bond) ในรุ่นอายุที่ยาวขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการลงทุนทั้งกลุ่มนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พันธบัตรที่ใกล้ครบกำหนด

รุ่นพันธบัตร อายุคงเหลือ วงเงินการทำธุรกรรม

1. LB196A 2 เดือน 9,537ล้านบาท

2. LB206A 1 ปี 2 เดือน 27,753 ล้านบาท

3. LB21DA 2 ปี 8 เดือน 26,687ล้านบาท

4. LB226A 3 ปี 2 เดือน 26,023ล้านบาท

รวม 90,000 ล้านบาท

2)พันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่นเดิม

รุ่นพันธบัตร อายุคงเหลือ วงเงินการทำธุรกรรม

1. LB23DA 4 ปี 8 เดือน 5,000ล้านบาท

2. LB28DA 9 ปี 8 เดือน 10,000ล้านบาท

3. LB326A 13 ปี 2 เดือน 15,000ล้านบาท

4. LB386A 19 ปี 2 เดือน 30,000ล้านบาท

5. LB466A 27 ปี 2 เดือน 10,000 ล้านบาท

6. LB676A 48 ปี 2 เดือน 20,000ล้านบาท

รวม 90,000 ล้านบาท

ผลการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้สามารถจำแนกเป็น 4 มิติดังนี้

1) ด้านการบริหารความสมดุลของพอร์ตหนี้: ลดการกระจุกตัวของหนี้พันธบัตรที่จะครบกำหนดภายในปี 2565 โดยสามารถกระจายเป็นพันธบัตรรุ่นระยะกลางจนถึงระยะยาวให้กับนักลงทุนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง

2) ด้านการบริหารความเสี่ยง: สามารถบริหารหนี้และความเสี่ยงของหนี้รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของSource Bond จาก 2 ปี 1 เดือน เป็นอายุเฉลี่ย23ปี8เดือน

3) ด้านการขยายฐานนักลงทุน: การทำธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ มีจำนวนนักลงทุนเข้าร่วมทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์กองทุนต่างๆ ทั้งกองทุนภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทประกันชีวิตและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

4) ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง: การทำธุรกรรม Bond Switching ได้สร้างสภาพคล่องของพันธบัตรที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งรุ่นที่มีการประมูล(On-the-run Benchmark Bond)จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 10 15 20 30 และ 50 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง

      สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากท่านในการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ต่อไปในอนาคต

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!