หมวดหมู่: ประกัน

FITCH12 5ฟิทช์ ปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตเป็น ‘A-’

 

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

       ฟิทช์ เรทติ้งส์- กรุงเทพฯ / สิงคโปร์ - 1 เมษายน 2562 : ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength: IFS) ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เป็น ‘A-’ (หรืออยู่ในระดับ ‘แข็งแกร่งง) จาก ‘BBB+’ (หรืออยู่ในระดับ “ดี”) และคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) ที่ ‘AAA(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ได้ยกเลิกสถานะอันดับเครดิตของบริษัทที่เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ระหว่างการทบทวนที่เกิดจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตฉบับใหม่

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

       การประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังที่ฟิทช์พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจประกันภัย (Insurance Rating Criteria) เสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562 อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลของ MTL เดิมถูกจำกัดด้วยอันดับเครดิตสากลสกุลในประเทศระยะยาวของประเทศไทย (Long-Term Local-Currency Issuer Default Rating) ที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่นี้ได้ยกเลิกการจำกัดอันดับเครดิตของธุรกิจประกันภัยไว้ที่ระดับไม่สูงกว่าอันดับเครดิตของประเทศ (‘top-down’ sovereign constraint) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิต (credit profile) ในแต่ละด้าน

       อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ MTL สะท้อนถึงโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตที่แข็งแรง (Favorable Business Profile) ระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง และฐานะทางการเงินที่แข็งแรงของบริษัท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยบรรเทาความเสี่ยงของบริษัทในด้านการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงการที่บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนรวมทั้งหมดของบริษัท

      ฟิทช์ มีความเห็นว่าโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตของ MTL อยู่ในระดับแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม MTL มีเครือข่ายทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และยังได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดทางด้านการดำเนินงานและเทคนิคจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฐานลูกค้าของ MTL ซึ่งมีการกระจายตัวที่ดีเมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอื่นในประเทศรวมถึงการขยายธุรกิจจากการรับประกันภัยที่มีอัตรากำไรที่ดีก็น่าจะบรรเทาความเสี่ยงในด้านการกระจุกตัวของช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคาร (bancassurance) และขนาดธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศที่ยังคงมีขนาดเล็ก จากมุมมองดังกล่าว ฟิทช์จึงให้อันดับ ‘a-’ ในด้านโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิต (business profile credit factor score) แก่ MTL ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของฟิทช์

      อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามระดับความเสี่ยงของ MTL ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแรงโดยสะท้อนจากระดับของเงินกองทุนที่ 379% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ซึ่งแม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจากในช่วงสิ้นปี 2560 ที่ 398% แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ที่ 140% อยู่มาก ระดับเงินกองทุนของบริษัทจากแบบจำลอง Prism Factor-Based Capital Model (Prism FBM) ของฟิทช์ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง (Strong) ประเมินจากข้อมูลทางการเงิน ณ สิ้นครึ่งปีแรกของปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับปานกลางและอัตรากำไรที่อยู่ในระดับที่ดี ฟิทช์เชื่อว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาให้เงินกองทุนยังอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและสามารถรองรับเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 ได้

       บริษัทอาจเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นบ้างเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะสั้น MTL มีสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 11% ของสินทรัพย์ลงทุนรวม ณ สิ้นครึ่งปีแรกของปี 2561 (ปี 2557; 9%) โดยแนวโน้มของการลงทุนในตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงสอดคล้องกับบริษัทประกันชีวิตอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงของการลงทุนผ่านการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังและรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่จะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุน และค่าความเสี่ยงของการคำนวณเงินกองทุน อาทิเช่น MTL จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพที่ดีและมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน สัดส่วนเงินลงทุนของ MTL ในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจต่อส่วนทุนของบริษัทยังอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 390% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561

        ฟิทช์ คาดว่า MTL จะยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแรงต่อเนื่องในระยะปานกลางโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการรับประกันภัยที่ระมัดระวังและจากผลตอบแทนของเงินลงทุนที่สม่ำเสมอ ซึ่งอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยของ MTL ที่ 2.7% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตที่มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลที่ระดับ ‘A’ สำหรับอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับของ MTL ที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านการให้ความคุ้มครองซึ่งมีเบี้ยประกันรับน้อยกว่า และการปรับตัวลดลงของยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคารเนื่องจากผลกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำและจากกฏเกณฑ์การกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น

 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

        อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของ MTL ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’ เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดแล้ว

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินได้แก่

-              การปรับตัวลดลงของสัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (RBC) มาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 280% และการปรับตัวลดลงของระดับเงินกองทุนของบริษัทซึ่งวัดจากแบบจำลอง Prism FBM มาอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับแข็งแกร่ง (‘Strong’) เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง หรือ

-              การปรับตัวลดลงของความสามารถในการทำกำไรซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยที่ต่ำกว่า 1% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินได้แก่

-              การปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับเงินกองทุนของ MTL ซึ่งวัดจากแบบจำลอง Prism FBM ให้อยู่ในระดับแข็งแกร่ง (Strong) ได้อย่างต่อเนื่อง และ

-              บริษัทมีขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นและมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ (business diversification) ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจมีการกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์ที่ดีขึ้น และช่องทางการขายมีการกระจุกตัวที่ลดลง

 

Fitch Upgrades Muang Thai Life's IFS to 'A-'; Outlook Stable

       Fitch Ratings-Bangkok/Singapore-01 April 2019: Fitch Ratings has upgraded Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's (MTL) Insurer Financial Strength (IFS) Rating to 'A-' (Strong) from 'BBB+' (Good), and affirmed the National IFS Rating at 'AAA(tha)'. The Outlooks are Stable. The Under Criteria Observation status on the ratings has also been removed.

 

 

KEY RATING DRIVERS

         The rating action follows the revision of Fitch's global master insurance criteria titled Insurance Rating Criteria in January 2019. The IFS rating on MTL was previously capped by Thailand's Long-Term Local-Currency Issuer Default Rating (IDR) of 'BBB+' with a Stable Outlook. The new criteria remove the top-down sovereign constraint and Fitch assesses MTL's country risk in each criteria factor under a bottom-up analysis.

         The IFS rating takes into the consideration MTL's favourable business profile, 'Strong' capitalisation, and 'Strong' financial performance. These factors mitigate MTL's exposure in risky assets and the high sovereign investment concentration risk within its portfolio.

        Fitch ranks MTL's business profile as favourable compared with all other Thai life insurance companies. MTL has a substantive business franchise with the second-largest domestic market share by total premiums written, supported by close operational and technical support from its major shareholders. MTL's well-diversified portfolio relative to its local peers and its focus on profitable product underwriting will help counterbalance its large distribution source concentration in the bancassurance channel and small international business. Given this ranking, Fitch scores MTL's business profile at 'a-' under its credit-factor scoring guideline.

        The insurer's capitalisation remains solid as reflected by its risk-based capital (RBC) ratio of 379% at end-3Q18, which was slightly lower than the 398% at end-2017 but still well over the 140% local regulatory minimum. MTL's 'Strong' result in Fitch's Prism Factor-Based Model (FBM) at end-1H18 is supported by a moderate asset-risk profile and healthy profitability. Fitch believes the insurer will keep sufficient capital to cushion downside risk and meet the stricter capital requirement of Thailand's second-phase RBC regime to be implemented in 2019.

      A slight increase in risky invested assets is possible over the short term as the insurer seeks higher returns. MTL's stock investments rose to about 11% of total invested assets by end-1H18 (2014: 9%) in line with other local industry peers. The insurer's investment risk will be mitigated by its prudent policies to balance returns, risks, and the required risk charges; for instance, MTL will maintain its quality bond investments with a clear limit for each particular risky asset class. MTL's exposure to Thai sovereign debt was high at about 390% of its capital at end-3Q18.

       Fitch expects MTL's robust financial performance to continue over the medium term, underpinned by prudent underwriting practices and steady investment income. The insurer's annualised pretax return on assets of 2.7% at end-3Q18 was still higher than Fitch's expectation for 'A' rated insurers. MTL's slower premium growth follows its strategic shift towards smaller-ticket protection policies and a decline in bancassurance sales, which have been affected by the muted economy and the regulator's stricter supervision over sales procedures.

 

 

RATING SENSITIVITIES

        An upgrade for MTL's National IFS is not possible as its 'AAA(tha)' National IFS Rating is already the highest score on the National Rating scale.

Downgrade sensitivities include:

- A persistent drop in capitalisation measured by a decline in the RBC ratio to below 280% and deterioration in the Prism FBM score to below 'Strong' for an extended period; or

- A prolonged weakening in profitability indicated by the company's pretax return on assets below 1%.

Upgrade sensitivities include:

- Improvement of MTL's capitalisation level, with Fitch's Prism FBM score maintained at well into the 'Strong' level; and

- A significant improvement in MTL's operating scale and business diversification; for instance, the insurer participates in many business lines, geographies and distribution sources.

Contact:

Primary Analysts

Siew Wai Wan (International Rating)

Senior Director

+65 6796 7217

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd

One Raffles Quay, South Tower #22-11

Singapore 048583

Thanasit Utamaphethai (National Rating)

Associate Director

+66 2108 0154

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17

57 Wireless Road

Lumpini Patumwan

Bangkok 10330

Secondary Analysts

Siew Wai Wan (National Rating)

Senior Director

+65 6796 7217

Thanasit Utamaphethai (International Rating)

Associate Director

+66 2108 0154

Committee Chairperson

Jeffrey Liew

Senior Director

+852 2263 9939

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!