หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

 

       คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ที่อนุมัติในหลักการการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จำนวน 67 แปลง เนื้อที่ 302-3-73.41 ไร่ ในอัตราไร่ละ 32,000 บาท ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ

        สำหรับ งบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายเป็นเงินค่าชดเชยดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และ มีงบประมาณเหลือจ่ายและ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปดำเนินการ ภายในวงเงิน 9,693,872.80 บาท และขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยในท้องที่ 3 จังหวัด เพื่อตรวจสอบสิทธิของบุคคลและการจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และมีขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ

       ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ในท้องที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจำนวนเงินค่าชดเชย เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ

2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

3. อัยการจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

4. คลังจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

5. นายอำเภอท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

7. ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน กรรมการ

8. ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กรรมการ

9. ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน กรรมการ

10. ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย กรรมการ

11. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล กรรมการ

12. ผู้แทนกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ

13. ผู้แทนกลุ่มอิสระ กรรมการ

14. ผู้แทนกลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล กรรมการ

15. ผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน กรรมการ

16. ผู้แทนกลุ่มชาวนา 2000 กรรมการ

17. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง กรรมการและเลขานุการ

        โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวนเนื้อที่ และจำนวนเงินค่าชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!