หมวดหมู่: คลัง

1.AMOF

คลังเปิดตัว 'โปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

      งานแถลงข่าวเปิดตัว 'โปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ' โดย นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.

      กองทุนประกันชีวิต เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ กองทุน จึงได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้รับรู้ รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิของตนเอง

        เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หมายถึง เงินที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ แต่มิได้มีการเรียกร้องจากบริษัทจนพ้นอายุความ ซึ่งอายุความดังกล่าว คือ 10 ปี นับแต่วันที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันมีสิทธิได้รับเงิน โดยเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิต โดยผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาท สามารถขอรับเงินดังกล่าวคืนจากกองทุนได้ภายในเวลาอีก 10 ปี

              สาเหตุที่ทำให้เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คือ

               1. บริษัทประกันไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันชีวิตบางรายได้ เนื่องจากสาเหตุเช่น ย้ายที่อยู่แล้วมิได้แจ้งให้บริษัทประกันทราบ

               2. ผู้เอาประกันชีวิตบางราย เสียชีวิตโดยมิเคยแจ้งให้ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ทราบว่าตนได้ทำประกันชีวิตไว้ ทำให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกัน มิได้เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

               3. ผู้เอาประกันชีวิตบางรายไม่ส่งเบี้ยประกันต่อทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง แต่ไม่ทราบว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่

               4. ผู้เอาประกัน ได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว แต่มิได้นำเช็คไปขึ้นเงินจนลืม

      กองทุนประกันชีวิต จัดตั้งขึ้นเข้าสู่ปีที่ 11 มีเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 22 บริษัท นำส่งเข้ามายังกองทุน จนถึงปัจจุบันนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) เป็นเงินจำนวน 1,069,997,666.71 บาท มีจำนวนผู้เอาประกันที่มีสิทธิรับเงินทั้งสิ้น 813,637.00 ราย โดยกองทุนประกันชีวิต ได้จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินไปแล้ว จำนวน 1,338 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,491,563.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมด และร้อยละ 1.07 ของจำนวนเงินทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมด สาเหตุเนื่องมาจากประชาชน ซึ่งเป็นผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ จำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงสิทธิของตน ทำให้ปัจจุบันมีการนำส่งเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความดังกล่าวเข้ามายังกองทุนฯ เป็นจำนวนมาก แต่มีผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์เพียงส่วนน้อยที่ทราบสิทธิของตน และมาขอรับเงินคืนจากกองทุน

     ดังนั้น การพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัยในยุค Digital สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถใช้สิทธิของตนมาขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการจัดส่งเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความของบริษัทประกันชีวิต และการดำเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

      คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงได้มอบหมาย ให้กองทุนประกันชีวิต ดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ และมอบนโยบายให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล เพื่อตรวจสิทธิของตนและใช้สิทธิขอรับเงินดังกล่าวจากกองทุนประกันชีวิต อันจะเป็นการส่งเสริมความรู้ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม

        บัดนี้ กองทุนประกันชีวิต ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เพื่อตรวจสอบสิทธิของตนเอง ผ่านเวปไซต์กองทุนประกันชีวิต ทาง www.lifeif.or.th หากประชาชนตรวจสอบสิทธิของตนและปรากฎว่าพบข้อมูล ว่าตนมีสิทธิรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคืนจากกองทุนประกันชีวิต ก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถพิมพ์แบบคำขอ เพื่อกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งมายังที่อยู่ของกองทุนประกันชีวิต โดยกองทุนฯจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และอนุมัติจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันโดยเร็ว โดยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร หรือ เช็ค ต่อไป

      โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ จากระบบโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คือ ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการเรียกคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความได้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตอันจะส่งผลให้มีการใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และธุรกิจประกันชีวิต ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนส่งผลให้บริษัทประกันภัย มีความมั่นคงและเสถียรภาพที่ดี

      ดังนั้น วันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดี ในการที่จะประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลระบบโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ในการตรวจสอบสิทธิของตนเอง เพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงสิทธิในการทำประกันชีวิต อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!