หมวดหมู่: คมนาคม

01MOT

กระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 5 เตรียมพร้อม ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

         ​​นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งประชาชนกลับบ้าน ได้อย่างมี “ความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย”โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ระยะเวลารวม 7 วัน

​​        นายอาคม ฯ กล่าวว่า แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกระทรวงคมนาคมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งไปและกลับ ได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ได้อย่างมี “ความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย” ตลอดจนเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยในปี 2562 นี้ กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายว่า

ประชาชนต้องได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ

ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง บริหารจัดการจราจร เส้นทางบนโครงข่ายคมนาคมไม่ติดขัด หรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน สามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างต่อเนื่อง

จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคม

จะต้องลดลงร้อยละ 5

จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคม

ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดควบคุมและสายทางเฝ้าระวัง จะต้องลดลงร้อยละ 10

ผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือ ต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐาน

และข้อกำหนดความปลอดภัย ไม่เสพสิ่งเสพติด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำ

ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วน ทางยกระดับดอนเมือง และทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง

ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน และทางลักผ่าน

นายอาคม ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมจัดให้บริการและอำนวย

ความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่ง ชานชาลาและพื้นที่จอดรถสำรองให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง

/ไม่ประจำทาง เพิ่มจำนวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงประมาณการจำนวนเที่ยวและผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน

จำนวนเที่ยววิ่ง/บิน (เที่ยว)

จำนวนผู้โดยสาร

(คน-เที่ยว)

จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย/วัน

ปกติ

เสริม

รวม

การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขสมก.

122,858

18,980

141,838

6,420,872

917,267

รฟม.

3,896

0

3,896

1,504,517

214,931

รฟฟท.

1,272

14

1,286

391,819

55,974

จท.

1,720

0

1,720

236,000

33,714

รวม

129,746

18,994

148,740

8,553,208

1,221,886

การเดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ

บขส.

81,789

20,735

102,524

1,740,490

248,641

รฟท.

1,709

33

1,742

772,480

110,354

ทย.

2,794

0

1,512

231,271

33,039

ทอท.

18,221

228

14,371

2,579,079

368,439

จท.

54,887

0

54,887

1,564,739

223,534

รวม

159,400

20,996

175,036

6,888,059

984,008

รวมทั้งสิ้น

289,146

39,990

323,776

15,441,267

2,205,895

ที่มา: ขสมก. รฟม. รฟฟท. จท. บขส. รฟท. ทย. ทอท.

* หมายเหตุ : บกท. และ บทม. ได้ประมาณการรวมกับ ทย. และ ทอท. แล้ว ขสมก. ไม่รวมรถเมล์ฟรี และ รถร่วมบริการ

สำหรับแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่

มาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน

​​​๑.​แผนการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จัดเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง/ ไม่ประจำทาง เพิ่มจำนวนรถโดยสาร ตู้รถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง โดยประมาณการให้บริการสาธารณะ 323,776 เที่ยววิ่ง/บิน สามารถรองรับผู้โดยสาร 15,441,267 คน-เที่ยว

​​​2.​การอำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน

ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562

บำรุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีไม่มีจุดเสี่ยง ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้มีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องติดตั้งป้ายให้เห็นชัดเจน ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางและหยุดงานก่อสร้างทางในช่วงเทศกาล

​3.​การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่ง/ท่าอากาศยาน/ท่าเรือ/สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า จัดเตรียมพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม

และที่นั่งรอรองรับปริมาณการใช้บริการของประชาชน เข้มงวดความสะอาดของห้องน้ำภายในสถานี จัดให้มี

ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานที่สะดวกและปลอดภัยอย่างเพียงพอ

4.​การอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม จัดเจ้าหน้าที่

รับโทรศัพท์สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทาง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหาร คค. ทราบและพิจารณาสั่งการกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนได้ทันท่วงที

5.​จุดให้บริการประชาชน จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนทางถนนและทางน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 709 จุด เพื่อให้บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม ห้องสุขา ผ้าเย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงบริการข้อมูลการเดินทาง บริการตรวจสภาพรถ เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น และเปลี่ยนอะไหล่บางรายการฟรี

​​​มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้

1.​มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

​​​​1)​ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสาร ณ จุดตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอด และสถานประกอบการ

​​​​2)​ถนนปลอดภัย ปรับปรุงถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน ติดตั้ง

และปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมาย อุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บริเวณที่มีงานก่อสร้างให้คืนผิวจราจรและหยุดงาน

​​​​3)​ยานพาหนะปลอดภัย

​​​​​3.1)​รถจักรยานยนต์ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้พื้นที่สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ห้ามซ้อนท้ายเกิน 1 คน

​​​​​3.2)​รถโดยสารสาธารณะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ตรวจเข้มข้นรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 18 จุด ใน 17 จังหวัด

​​​​​3.3)​รถบรรทุก รถลากจูงและรถพ่วง ต้องติดตั้งระบบ GPS หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล และไม่ให้จอดรถบรรทุกริมทาง

​​​​​3.4)​รถกระบะ เข้มงวดไม่ให้บรรทุกเกินน้ำหนัก ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายจากการนั่งท้ายกระบะและตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยก่อนออกเดินทาง

​​​​​3.5)​รถยนต์ส่วนบุคคล ตรวจความพร้อมก่อนเดินทาง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจจับความเร็วจากกล้องตรวจจับความเร็ว การเข้มงวดการคาดเข็มขัดนิรภัย

4)​บังคับใช้กฎหมาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ รถไฟ เรือ บนทาง และในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2.​มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ตรวจสภาพความพร้อมของเรือโดยสาร อุปกรณ์ช่วยชีวิต ป้ายแสดงจำนวนในการรับคนลงเรือและโป๊ะเทียบเรือ

3.​มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอาสาสมัครร่วมเฝ้าระวังจุดตัดทางรถไฟกับถนน และทางลักผ่าน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเปิดไฟหน้ารถจักร

4.​มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ท่าอากาศยาน จัดพนักงานกู้ภัย และจัดชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด

เข้มงวดสถานีขนส่งทุกสถานี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

5.​มาตรการประชาสัมพันธ์ เน้นการรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และสำหรับรถจักรยานยนต์ ให้รณรงค์ในหัวข้อ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค”

6.​มาตรการเข้มข้น 7773 ดำเนินการมาตรการเข้มข้นในพื้นที่ถนนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จึงได้กำหนดให้ดำเนินการ 7 วันก่อนเทศกาล ตั้งแต่วันที่

4 – 10 เมษายน 2562 และ 7 วันระหว่างเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวมถึง 7 วันหลังเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2562 ซึ่งกำหนดเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยง จุดควบคุมและเฝ้าระวัง

จำนวน 111 เส้นทาง (ทล. 71 เส้นทาง ทช. 40 เส้นทาง) โดยเตรียมความพร้อมเส้นทางให้สมบูรณ์ 100%

ในทุกมิติ

นายอาคม ฯ กล่าวตอนท้ายว่า หน่วยงานในสังกัด คค. ประกอบด้วย ทล. กทพ. รฟม. รฟฟท. บขส. และ ขสมก. ร่วมกันให้บริการฟรีแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ประกอบด้วย

กรมทางหลวง (ทล.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้บริการฟรีสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2562

บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.)​ให้บริการฟรีสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในวันที่ 13 เมษายน 2562 โดยต้องแสดงบัตรประชาชนที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)จัดบริการรถตู้รับ – ส่งฟรีแก่ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า

ของ บขส. (999) ระหว่างบริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2562 เวลา 17.30 – 20.00 น.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเดินรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสาร

ปรับอากาศให้บริการฟรี (สำหรับผู้สูงอายุ) ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!