หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก

 

     เรื่อง การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers)

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers) และให้ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ ดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ

     เอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ มีสาระสำคัญในการส่งเสริมหลักการในการคุ้มครองเด็กและการปกป้องเด็กจากการเกณฑ์และบังคับให้เป็นทหารในสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธ โดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการคุ้มครองเด็กในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพทั้งของสหประชาชาติและภายใต้องค์การระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ ได้เสนอให้บรรจุประเด็นการคุ้มครองเด็กและการปกป้องเด็กจากการเกณฑ์และบังคับให้เป็นทหารในการกำหนดอาณัติ (Mandate) การวางแผนกองกำลัง การฝึกอบรม การเฝ้าระวังและรายงาน มาตรการในการคุ้มครองและดูแลเด็ก การสอบสวน การรักษาวินัยของกองกำลังที่เข้าร่วมภารกิจ การส่งเสริมบทบาทสตรี การปลดอาวุธและการกลับคืนสู่สังคม และการสนับสนุนให้ประเด็นการบังคับเด็กเป็นทหารเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณามาตรการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติและประเทศสมาชิกในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี

       ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ จะส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการรักษาสันติภาพและเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในประชาคมโลก โดยสหประชาชาติมีกำหนดจัดการประชุม “2019 United Nations Peacekeeping Ministerial on Uniformed Capabilities, Performance and Protection” ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!