หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52

 

      เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการรับรอง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

               การประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา (Commission on Population and Development - CPD) เป็นการประชุมประจำปีในกรอบสหประชาชาติเพื่อติดตาม ทบทวน ประเมินผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุวัติแผนปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา (Programme of Action of the International Conference on Population and Development – PoA of ICPD) ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือประเด็นท้าทายใหม่ด้านประชากร เพื่อนำเสนอผลลัพธ์ต่อที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) ในบริบทของการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

       สำหรับ การประชุม CPD52 มีหัวข้อหลัก คือ “Review and appraisal of the PoA of ICPD and its contribution to the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development” ประกอบด้วยวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การอภิปรายทั่วไป (2) การอภิปรายระดับสูงเกี่ยวกับผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องประชากรและการพัฒนา และ (3) การอภิปรายระดับผู้เชี่ยวชาญ โดยจะเน้นเรื่องการทบทวนผลการดำเนินการของประเทศต่าง ๆ ตาม PoA of ICPD ตลอดจนผลกระทบต่อการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ

      โดยร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ ยืนยันความสำคัญของ PoA of ICPD ซึ่งมีส่วนช่วยอนุวัติวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และความจำเป็นของการได้รับเงินสนับสนุนที่เพียงพอในการอนุวัติ PoA of ICPD สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการอนุวัติ PoA of ICPD ตลอดจนเรียกร้องให้รัฐบาล หน่วยงานสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์การระดับภูมิภาค ภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ร่วมกันอนุวัติ PoA of ICPD และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ทั้งนี้ สหประชาชาติกำหนดให้มีการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ โดยไม่มีการลงนามใน ช่วงการประชุม CPD สมัยที่ 52 (CPD52) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!