หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย- สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

      ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดหาให้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของ สปป.ลาว สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดในหมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น ให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

      ทั้งนี้ เมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปตามนัย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ] ด้วย

     สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 แนวทาง ประกอบด้วย

               (1) ความร่วมมือด้านการข่าว สืบสวน และปราบปรามยาเสพติด

               (2) ความร่วมมือด้านส่งเสริมบทบาทของทหารร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวชายแดน

               (3) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่เพาะปลูกพืชเสพติด

               (4) ความร่วมมือด้านการส่งเสริมบทบาทของสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) หมู่บ้านคู่ขนานและการลาดตระเวนร่วมทางเรือในส่วนของจังหวัด – แขวง และ

    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!