หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3การจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต (Agreement on Establishing Joint Commission for Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the State of Kuwait) รวมทั้งให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฯ ทั้งนี้ ในกรณีมอบหมายให้ผู้แทน ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวง การต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว และเห็นชอบให้กระทรวง การต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ (ตามนัยข้อ 6 วรรค 1 ของร่างความตกลงฯ ที่ระบุให้การมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสุดท้ายจากภาคีฝ่ายหนึ่งผ่านช่องทางการทูตว่าได้ดำเนินการกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่จำเป็นเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับเสร็จสิ้นแล้ว) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

     ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

   สาระสำคัญของการจัดทำความตกลงฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายไทยและฝ่ายคูเวตเป็นประธานร่วม ซึ่งความตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – คูเวต ในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

               (1) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม

               (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการร่วม

               (3) กรอบความร่วมมือต่าง ๆ

               (4) รายละเอียดการจัดประชุม และ

               (5) กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวจะเป็นกลไกหนึ่งในการยกระดับความสัมพันธ์ ทวิภาคีของทั้งสองประเทศให้ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแล้ว

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!