หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 (ดำเนินการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564)

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2561-2570 (ดำเนินการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564) และอนุมัติให้ดำเนินการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

       สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่ให้ ศธ. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความพร้อม ความจำเป็นและความเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

      1. ให้ดำเนินการพิจารณาทบทวนการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการกำหนดและนโยบายกำลังคนภาครัฐและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 และมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ให้นำเหตุแห่งการบรรจุแพทย์เข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนมาใช้ในการขอกำลังแพทย์เพิ่มขึ้นอีก

 ื      2. ในการดำเนินโครงการฯ ให้พิจารณาดำเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการกระจายกำลังคนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการธำรงรักษาแพทย์ไว้ในระบบราชการด้วย

       3. รับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      1. การเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันใช้แนวทางการจัดทำโครงการพิเศษเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 อนุมัติในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 โดยสามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จำนวน 8,137 คน จากเป้าหมาย จำนวน 9,039 คน คิดเป็นร้อยละ 90.02 ซึ่งทำให้จำนวนแพทย์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานรายภูมิภาค ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

     2. เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 และรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (Medical Hub) สังคมผู้สูงอายุ และความซับซ้อนของโรคในอนาคต (มีความต้องการอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาพรวมเท่ากับ 1 : 1,200 คน ในปี 2576) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสารณสุขได้จัดทำโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต (Community based) เพื่อให้เกิดความผูกพันกับชุมชนและสามารถอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างยาวนาน รับนักเรียนในพื้นที่เข้าศึกษาและจัดสรรไปปฏิบัติงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่มีการขาดแคลนแพทย์เป็นจำนวนมาก

      โดยในครั้งนี้ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเฉพาะระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีเป้าหมายที่จะสามารถรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากแผนการรับปกติจำนวน 9,168 คนรวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตนักศึกษาแพทย์ดังกล่าวโดยขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 34,838.4 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2570 แบ่งเป็น งบดำเนินการผลิตบัณฑิตในอัตรา 300,000 บาท/คน/ปี หรือ 1.8 ล้านบาท/คน/หลักสูตรวงเงิน 16,502.4 ล้านบาท และงบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ในอัตรา 2 ล้านบาท/คน/หลักสูตร วงเงิน 8,336 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มที่ผ่านมา

 

ลำดับ / สถาบันการศึกษา / จำนวนการผลิตเพิ่ม (คน) / งบประมาณ(ล้านบาท)

     1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ(โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เดิม) 4,384 / 16,659.2

     2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข (โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม เดิม) / 4,784 / 18,179.2 รวม 9,168 / 34,838.4

     3. เมื่อรวมกับแผนการรับปกติที่สามารถรับนักศึกษาได้ จำนวน 3,384 คน จะทำให้สามารถรับศึกษาได้ทั้งหมด 12,552 คน (เฉลี่ยปีละ 3,198 คน) ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการกำลังคนและแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีคาดการณ์ความต้องการแพทย์ในอนาคต 20 ปี

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!