หมวดหมู่: ICT

1aaaA1Aสถานทตฯญปน

สถานทูตฯญี่ปุ่น จับมือ ก.ดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น นำสุดยอด Start up แถวหน้าด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น พบบริษัทชั้นนำของไทยกว่า 20 แห่ง ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมใหม่ ผลักดันประเทศไทยสู่ยุค 4.0

     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)จัดงาน Rock Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมOpen Innovation Columbus(OIC) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพของญี่ปุ่น-ไทยเกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC

      โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งใหม่ (New Innovation Hub)ของภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้นำสุดยอดสตาร์ทอัพแถวหน้าด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น 10 บริษัท มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำของไทยกว่า 20 บริษัท ที่ Lobbyชั้น 28 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมี ฯพณฯ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้เกียรติร่วมงาน โดยมี นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

      ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นสู่ระดับากลและสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ 4.0 เป็นการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจภายใต้โครงการOpen Innovation Columbus ซึ่งส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทชั้นนำไทยกับสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของไทยในอนาคตด้วย

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งส่งเสริมการขับคลื่อนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และดิจิทัล ไทยแลนด์ โดยเฉพาะโครงการสมาร์ทซิตี้และเมืองนวัตกรรมในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่สะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และจะส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค โดยโครงการ Open Innovation Columbus เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมสตาร์ทอัพญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EECi)เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่ของภูมิภาคอาเซียนนอกประเทศญี่ปุ่น (New Innovation Hub)ตลอดจนส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเข้าถึงเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ที่ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างเอสเอ็มอีญี่ปุ่นกับไทยสู่ CLMVT(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) และออกสู่เวทีโลกต่อไป

      นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดกล่าวว่า เครือซีพีให้ความสำคัญกับการปรับตัวสู่โลกดิจิทัล ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเครือซีพีไม่ใช่เพื่อองค์กรหรือบริษัทในเครือเท่านั้น แต่ต้องสร้างและพัฒนาด้านนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยโดยรวม โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในสตาร์ทอัพและการสร้างอีโคซิสเต็มแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกุญแจสำคัญที่จะก้าวสู่ความสำเร็จคือ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเครือซีพีในฐานะภาคเอกชนไทย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้มีอนาคตก้าวหน้า สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ โดยเฉพาะการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่นวัตกรรมดิจิทัลจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

      สำหรับ ความร่วมมือกับสถานทูตฯญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับแถวหน้าของญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อมั่นว่า พลังของสตาร์ทอัพญี่ปุ่น ที่ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันดับ 1 ของโลก จะช่วยยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงให้ไทยก้าวสู่ประเทศไทย4.0 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมและเป็นประโยชน์กับสตาร์ทอัพของไทยต่อไป

      ทั้งนี้ สุดยอดสตาร์ทอัพญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงานครั้งนี้มีจำนวน 10 บริษัท ประกอบด้วย สตาร์ทอัพด้าน AI (ปัญญาประดิษฐ์) 4 แห่ง ได้แก่ ABEJA, PKHSA, LPIXEL และ SKYDiSC ด้าน Internet of Things (IoT) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ UMITRON, Smartdriveและ Smart Shopping และด้านเทคโนโลยีโลจิเทค(Logitech)อีก3แห่งคือ GROUND,SOUCO และ MOVO โดย ABEJA เป็นหนึ่งในยูนิคอร์นด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์(AI)ของญี่ปุ่น หรือสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์

      สำหรับ ผู้บริหารบริษัทชั้นนำของไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล

      นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจาก บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!