หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaA1ABsme13

ธพว.แต่งตั้ง'พงชาญ สำเภาเงิน' ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ SME Bank

     คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง 'นายพงชาญ สำเภาเงิน'รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

       คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 

นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง

• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ

• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2

การอบรม

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

• หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

• หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!