หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2562

                   

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายวิทยา นันทิยกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

2. เรื่อง การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามที่ ทส. เสนอ ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 เมษายน 2560) รับทราบการแต่งตั้ง นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นโฆษกประจำ ทส. ตามคำสั่ง ทส. ที่ 41/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจำ ทส.

2. ทส. ยกเลิกคำสั่ง ทส. ตามข้อ 1. และแต่งตั้งนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นโฆษกประจำ ทส. ตามคำสั่ง ทส. ที่ 70/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจำ ทส.

3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้ง นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

4. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายธิบดี วัฒนกุล ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค แทน นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

5. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ลาออก จากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

2. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรม พลศึกษา

4. นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!