หมวดหมู่: ปปช.

BCCAอภรมย สขประเสรฐธ.ก.ส. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8

        ธ.ก.ส. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สะท้อนการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

        นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับมอบ'รางวัลองค์กรโปร่งใส'ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด คือ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวดองค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และหมวดองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน

        ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 คือ ในปี 2558-2560 และสำหรับในการมอบรางวัลในครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 นี้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยยกระดับภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI : Corruption Perception Index) ภาพรวมของประเทศให้สูงขึ้นอีกด้วย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!