หมวดหมู่: คลัง

CGD สทธรตน รตนโชตกรมบัญชีกลาง เผยการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ไตรมาสแรก 13,741 ล้านบาท พบทุจริตระงับสิทธิ 7 ราย

     กรมบัญชีกลางเปิดเผยการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอกผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสแรก มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,311,163 ราย จำนวนการทำธุรกรรม 8,566,872 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิทั้งสิ้น 13,741 ล้านบาท พบผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเข้าข่าย Shopping ยา จำนวน 7 ราย สั่งระงับสิทธิและสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดต่อไป

      นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จนถึง 30 กันยายน 2561 มีผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 2,639,563 ราย มีจำนวนธุรกรรมรวม 13,568,269 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 21,892 ล้านบาท และในสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงฯ จำนวน 2,311,163 ราย มีจำนวนธุรกรรมรวม 8,566,872 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 13,741 ล้านบาท โดยช่วงอายุที่มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุดอยู่ระหว่าง 61 - 70 ปี มีจำนวน 564,820 ราย คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 4,080 ล้านบาท

      สำหรับ โครงการดังกล่าวมีระบบการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เหมาะสม (Fraud Detection) ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบพบผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเข้าข่าย Shopping ยา จำนวน 7 ราย คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และได้ดำเนินการระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงแล้ว พร้อมส่งข้อมูลให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดต่อไป นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกจำนวน 65 ราย โดยมีพฤตกรรมการเข้ารับการรักษาต่างสถานพยาบาลและต่างจังหวัดภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยดังกล่าว

      อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สั่งการให้ส่วนราชการให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่กรมบัญชีกลางจัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน จากการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส่วนราชการหลายแห่งได้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบและเรียกเงินคืนต่อไป

     ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ทั้งระบบ IOS และ Android โดยผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) สามารถการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘CGD iHealthcare’ เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิของตนเองและบุคคลในครอบครัว ข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!