หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BMธรวต อมรธาตร กBM จัดกิจกรรม 'โครงการ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ BM Care'

     บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM จัดกิจกรรม 'โครงการ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ BM Care' เล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาของเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

        นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BM ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้จัดกิจกรรม “BM Care” ขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

       ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเติบโตเป็นบุคคลากร หรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมทั้งความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน เยาวชน ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

       และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนกลับสู่สังคม โดยทางบริษัทได้เริ่มจากการมอบโอกาส เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายแก่เด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญและยังขาดแคลนในสิ่งที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการกีฬา เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นกลุ่ม และจะทำให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง

     อีกทั้ง ยังจะให้น้อง ๆ ได้รู้จักโทษของยาเสพติด พร้อมกับการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้รู้จักการสร้างความสามัคคี มีวินัย ที่มาจากหลักการสร้างประชาธิปไตยในชีวิตให้สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีที่สุด และบริษัทยังให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันโอกาส การมีเมตตาต่อผู้อื่น และการมีน้ำใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างจริยธรรมในใจที่ดี โดยไม่ต้องบังคับ ให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Best regards, The Way Communications Co.,Ltd Noble Cube Pattanakarn 1104/374 Pattanakarn Road,

Suan Luang Sub-district, Suan Luang District Bangkok, Thailand 10250

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!