หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

EXIM PisitEXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก

      EXIM BANK ออกมาตรการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ลดอัตราดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในภาคใต้ ทั้งสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกทางตรงและทางอ้อมสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

    นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติพายุโซนร้อนปาบึก ในภาคใต้ทั้งทางตรง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ พื้นที่ของโรงงานและบริษัท รวมทั้งสินค้าที่ผลิตแล้วได้รับความเสียหาย ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือส่งออกได้ และทางอ้อม ที่ประสบปัญหาโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผู้ซื้อหลักอยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับรายอื่นทดแทนได้ รวมทั้งผู้ประกอบการประสบปัญหาทางการคมนาคม ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือไม่สามารถรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิตสินค้าได้ จะได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ทั้งขยายระยะเวลา ลดอัตราดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ

มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง

 

สินเชื่อหมุนเวียน

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน

ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน

ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนลง 1% เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของลูกค้า

เงินกู้ระยะยาว

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน

ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของลูกค้า

มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม

 

สินเชื่อหมุนเวียน

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน

ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 180 วัน

ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนลง 1% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

เงินกู้ระยะยาว

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน

ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน

มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่

ยื่นขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซม เครื่องจักร/อาคารโรงงาน ที่ได้รับความเสียหาย

ระยะเวลา 5 ปี (Grace Period ไม่เกิน 1 ปี)

อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ในปีแรก

ยื่นขอสินเชื่อภายในเดือนกันยายน 2562

        “EXIM BANK พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยจะเร่งเยียวยาเร่งด่วนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรง และช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภัยธรรมชาติได้รับความช่วยเหลือจากความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด ทั้งนี้ ธนาคารยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี” นายพิศิษฐ์กล่าว

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1141-9

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!