หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้สภากาชาดไทยดำเนินโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ภายในกรอบวงเงิน 2,436,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบหกล้านบาท) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน 1,948,800,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนบาท) และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 487,200,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนบาท)

               โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ

               1. โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565)

               - ค่าปรับปรุง 880,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 80 เท่ากับ 704,000,000 บาท

               - ค่าควบคุมงาน 44,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 80 เท่ากับ 35,200,000 บาท

               2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ (พ.ศ. 2563 – 2566)

               - ค่าก่อสร้าง 1,440,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 80 เท่ากับ 1,152,000,000 บาท

               - ค่าควบคุมงาน 72,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 80 เท่ากับ 57,600,000 บาท

    โดยให้สภากาชาดไทยเสนอรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มกราคม 2562-

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!