หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2562 ของกระทรวงพลังงาน (พน.)

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2562 ของ พน. โดยได้ลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 0.5 บาท/ลิตร และส่วนที่เหลือเป็นการให้ความร่วมมือลดค่าการตลาดของผู้ค้าตามสภาพราคาตลาดที่ลดลง

                    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มกราคม 2562

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!