หมวดหมู่: เกษตร

1aaa.B5กรมสงเสรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 5,000 ล้านบาท เตรียมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นำไปต่อยอดธุรกิจและส่งเสริมอาชีพสมาชิกให้มีรายได้มั่นคง

       กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยแผนบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในปี 2562 จัดสรรวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ที่ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้มากู้ยืมไป ต่อยอดธุรกิจและสนับสนุนอาชีพของสมาชิกให้มีรายได้มั่นคง มุ่งหวังให้สหกรณ์เป็นกลไกในการช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านได้อย่างแท้จริง

     นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)วงเงิน5,125,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมไปต่อยอดธุรกิจและส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยแบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมโครงการปกติ จำนวน 3,125 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้ และวงเงินกู้ยืมโครงการพิเศษ จำนวน 2,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0-1% มีจำนวน 12 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ การสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ การส่งเสริมการและผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร การสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนการเกษตร ตามแผนที่ Ari-Map ในนิคมสหกรณ์และโครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคมที่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตของ สหกรณ์โคนม เป็นต้น

  นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งให้สหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อช่วยเหลือสมาชิก หากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือกรณีฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือและเยียวยาเร่งด่วน สหกรณ์สามารถขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อนำไปดูแลช่วยเหลือสมาชิกและฟื้นฟูอาชีพหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ทันท่วงที ซึ่งทางกรมฯได้ปรับแนวทางในการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทันสถานการณ์ โดยกำชับให้ทุกจังหวัดวางแผนบริหาร จัดการเงินกพส.ที่กรมฯจัดสรรให้ไป สามารถตอบสนองกับความต้องการของสหกรณ์และความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงฤดูกาลรวบรวมผลผลิตการเกษตรสำคัญต่าง ๆ ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และผลไม้ สหกรณ์จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากกพส.จะต้องทันกับความต้องการของสหกรณ์ด้วย

      "เป้าหมายของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ คือเปิดโอกาสให้สหกรณ์ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้ดูแลและสร้างประโยชน์แก่สมาชิก โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็กที่ยังต้องการการพัฒนาเพื่อให้สามารถเติบโตและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกจังหวัดกลับไปวางแผนในการจัดสรรเงินกพส.และพิจารณาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองว่ามีสหกรณ์ใดที่พร้อมรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากโครงการพิเศษ โดยเน้นให้สหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อดูแลให้ถึงตัวสมาชิกจริง ๆ เช่น การนำไปส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ดูแลผลผลิตการเกษตรของสมาชิก พัฒนาการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนถึงติดต่อช่องทางการตลาด

      เนื่องจากขณะนี้ มีห้างโมเดินเทรดหลายแห่งติดต่อเข้ามาเนื่องจากต้องการสั่งซื้อพืชผักผลไม้โดยตรงกับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะต้องกลับไปส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงกับที่ผู้บริโภคและตลาดต้องการ เพื่อป้อนห้างโมเดินเทรดได้นำไปวางจำหน่ายตามสาขาต่าง ๆ หรือตลาดอื่น ๆ ถ้าปริมาณเยอะ ทางห้างจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์นำผักและผลไม้สดไปขายได้เป็นรายวัน และจะสนับสนุนโรงตัดแต่งโรงคัดคุณภาพผลผลิตให้กับสหกรณ์ด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีหากสหกรณ์หันมาสนับสนุนอาชีพสมาชิกโดยผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าการผลิตสินค้าเกษตรของสหกรณ์จะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และส่งผลทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ที่มั่นคงสามารถส่งชำระหนี้คืนให้สหกรณ์ได้ ซึ่งกรมฯคาดหวังว่าเงินกพส. จะมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้สหกรณ์ได้นำไปดูแลและสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!