หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ

      เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

    ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

      สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี และพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและโมซัมบิก โดยจะส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ตลอดจนประเด็นในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งบอกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน

     โมซัมบิกเป็นแหล่งลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของไทยในภูมิภาคแอฟริกา โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการลงทุนขนาดใหญ่ใน 3 สาขา แก่

               (1) สาขาพลังงาน

               (2) สาขาการท่องเที่ยว และ

               (3) สาขาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นตลาดข้าวที่สำคัญของไทย มีปริมาณนำเข้ากว่า 400,000 ตันต่อปี เป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคแอฟริกา และอันดับที่ 8 ของโลก รวมทั้งยังเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่สำคัญที่สุดของไทย

                    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!