หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2561

 

      สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

       วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

       ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 

กฎหมาย

               1. เรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ)

               2. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....

 

เศรษฐกิจ- สังคม

               3. เรื่อง การพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

               4. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี

               5. เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560เพิ่มเติม

               6. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี

               7. เรื่อง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570

               8. เรื่อง แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า

               9. เรื่อง โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

               10. เรื่อง การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

 

ต่างประเทศ

               11. เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่10 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

               12. เรื่อง การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 1

               13. เรื่อง แถลงข่าวร่วมสำหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

               14. เรื่อง ร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2018

               15. เรื่อง การลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน)

               16. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

               17. เรื่อง ร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน - สหภาพยุโรป (DS492)

 

แต่งตั้ง

               18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

               19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

               20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)

               21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

               22. เรื่อง ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี (กระทรวงยุติธรรม)

               23. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

               24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

      

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2561

 

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!