หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 3ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม'บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป' ที่ 'BBB-/Stable'

 

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB-' โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตลอดจนประวัติผลงานในอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทยของบริษัท อันดับเครดิตยังสะท้อนการดำเนินธุรกิจที่เป็นแบบกึ่งครบวงจรของบริษัทตั้งแต่การผสมพันธุ์ไก่และสุกรไปจนถึงการแปรรูปเป็นสินค้าอาหารสำเร็จรูป รวมไปถึงแผนการขยายตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและการเพิ่มสัดส่วนกลุ่มสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากความผันผวนของกำไรซึ่งเกิดจากการที่บริษัทพึ่งพาสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างมาก ตลอดจนราคาที่ผันผวนของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ การก่อหนี้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ความเสี่ยงจากโรคระบาดในสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรและโควต้าของประเทศผู้นำเข้า

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีประวัติผลงานในอุตสาหกรรมผลิตไก่

      บริษัทมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตไก่มาเกือบ 20 ปี จากรายงานของสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยระบุว่าส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดไก่ส่งออกของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 14% และสำหรับตลาดภายในประเทศบริษัทยังเป็นผู้แปรรูปไก่รายใหญ่อันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 11% บริษัทเริ่มผสมพันธุ์และเลี้ยงสุกรในปี 2556 จากรายงานของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าในปี 2560 บริษัทเป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่อันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 4% ซึ่งใกล้เคียงกับผู้ผลิตสุกรขนาดกลางแต่ต่ำกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ 2 อันดับแรกค่อนข้างมากที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด 15%-25%

 

ดำเนินธุรกิจแบบกึ่งครบวงจร (Vertically-integrated)

      บริษัทเป็นผู้ผลิตไก่และสุกรแบบกึ่งครบวงจรจากต้นน้ำถึงผลิตภัณฑ์ขั้นต้นของปลายน้ำ กล่าวคือ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ ผสมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟักไข่ เลี้ยงไก่และสุกร รวมถึงนำไก่เข้าโรงเชือดของตนเอง บริษัทเลี้ยงไก่และสุกรภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาโดยเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ปู่ย่าพันธุ์ และทวดพันธุ์ในฟาร์มของตนเองซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว ในขณะที่ผู้ผลิตไก่และสุกรรายใหญ่กว่าในปัจจุบันดำเนินธุรกิจครบวงจรเต็มรูปแบบ (Fully Vertically-integrated) แล้ว ส่วนธุรกิจของบริษัทนั้นยังไม่ได้ดำเนินการเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนจะขยายโรงงานแปรรูปสุกรเพื่อให้ธุรกิจสุกรของบริษัทเข้าสู่การเป็นธุรกิจครบวงจรเต็มรูปแบบในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

 

เข้าสู่ตลาดส่งออกและขยายสัดส่วนกลุ่มสินค้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่ม

        บริษัทกำลังมุ่งสู่การขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 บริษัทส่งออกเนื้อไก่ชำแหละแช่แข็งจำนวน 37,078 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 13% ของรายได้รวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบแล้วในปี 2560 รายได้จากการขายสินค้าในประเทศยังคงเป็นสัดส่วนหลักอยู่ที่ประมาณ 87% ของรายได้รวมของบริษัท โรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่ของบริษัทเริ่มเปิดดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2561นี้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ยอดสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 60,000 ตันต่อปี บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากสินค้าส่งออกให้มีสัดส่วนถึง 25% ของรายได้รวมในปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังกำลังขยายสัดส่วนกลุ่มสินค้าไปยังอาหารปรุงสุกที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอีกด้วย โดยรวมแล้วการขยายตัวดังกล่าวของบริษัทนั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาการเติบโตของยอดขายและเพิ่มอัตรากำไรเป็นสำคัญ

 

อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานยังคงผันผวน

       ในปี 2560 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่ 10.3% ตามราคาเนื้อไก่ชำแหละส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงอย่างมากเหลือ 0.99% ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 เนื่องจากราคาเนื้อไก่ชำแหละปรับตัวลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะเดียวกับที่ราคาสุกรและเนื้อสุกรชำแหละก็ปรับตัวลดลง 9% เช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 8%-9% ในปี 2561-2563 จากแนวโน้มราคาไก่ในประเทศที่ยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องในระยะปานกลาง

 

ภาระหนี้อยู่ในระดับสูงแต่เงินสดส่วนเกินสำหรับรองรับการชำระหนี้ยังคงเพียงพอ

       อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทสูงขึ้นเป็น 62.1% ตามความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น ในระหว่างปี 2561-2563 แผนงบลงทุนที่บริษัทวางไว้ที่ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังคงต้องการแหล่งเงินทุนระยะยาว ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่บริษัทวางแผนไว้นั้นจะครอบคลุมสำหรับการขยายกำลังการผลิตโรงงานอาหารสัตว์ การขยายฟาร์มใหม่ การขยายโรงเชือดไก่ และการลงทุนที่ต่อเนื่องสำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร คาดว่า อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 2,000-2,500 ล้านบาทต่อปี บริษัทวางแผนจะลงทุนโดยการก่อหนี้ใหม่

      ดังนั้น จึงคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 26.5% สูงขึ้นจาก 22.2% ในปี 2560 จากราคาขายเนื้อไก่ชำแหละที่สูงขึ้นและต้นทุนอาหารสัตว์ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมปรับตัวลดลงเป็น 20.7% ตามราคาสัตว์บกในประเทศที่ปรับตัวลดลง อนาคตทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทจะคงอยู่ที่ระดับ 13%-16% อนึ่ง บริษัทมีสภาพคล่องสำหรับรองรับการชำระหนี้อยู่ในระดับที่รับได้พร้อมเงินสดในมืออยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจไก่และสุกรในประเทศไทยได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังคาดว่าบริษัทจะรักษาสภาพคล่องและวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินงานในช่วงขาลงของอุตสาหกรรมอย่างเช่นในปัจจุบัน และสามารถรักษาอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ที่ระดับประมาณ 60% ในช่วงที่บริษัทมีการขยายการลงทุนด้วย

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากกำไรของบริษัทมีความผันผวนน้อยลงอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีความสำเร็จในการขยายไปยังธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง ในทางตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การลงทุนที่ใช้เงินกู้จำนวนมากซึ่งจะทำให้ฐานะทางการเงินและระดับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอ่อนแอลงก็เป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อันดับเครดิตองค์กร:             BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

          ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ

     โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!