หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

PLANETประพฒนPLANET ปลื้ม CAC รับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาล-สร้างผลตอบแทนให้ผถห.อย่างยั่งยืน        

      PLANET ปลื้ม CAC รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เหตุยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

       นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัทฯรู้สึกยินดีที่ได้ผ่านการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเลขานุการและรับบทนำในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ เนื่องจาก สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯได้ยึดมั่นและดำเนินในแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด ในการสร้างผล ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

     “ เราดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาล มาโดยตลอดและมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และตอนนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับรองให้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่า จะมีส่วนเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น”

      นายประพัฒน์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าเป็นกลไกลสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว

     "เราตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ที่สำคัญ เราส่งเสริมและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส”นายประพัฒน์กล่าว 

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!