หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaaaascb

ไทยพาณิชย์ เปิดตัว SCB Academy เสริมแกร่งบุคลากรสู่เป้าหมาย Tech Bank

    ไทยพาณิชย์ ทุ่มงบประมาณกว่า 900 ล้านบาท ใน 3 ปีเพื่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งจัดตั้ง SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านการเงินการธนาคารด้วยพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร พร้อมเป็นทุกอย่างเพื่อพัฒนาบุคลากรแบงก์ให้เป็น Talent เพื่อเป็นกำลังสำคัญของธนาคารในการก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank

      นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ด้วยกลยุทธ์ ‘กลับหัวตีลังกา’ Going Upside Down ที่มีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. Lean the Bank (เพิ่มประสิทธิภาพธนาคาร) 2. High Margin Lending (ปล่อยสินเชื่อธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง) 3. Digital Acquisition (การดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล) 4. Data Capabilities (เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล) 5. New Business Model (ธุรกิจรูปแบบใหม่) โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้แตกต่างจากเดิมและนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงสร้างพนักงานให้มีขีดความสามารถและทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้ไทยพาณิชย์เป็น 'The Most Admired Bank'(ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด) นั้น แม้ว่าธนาคารอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขา แต่ที่แน่นอนคือ ธนาคารจะไม่ทอดทิ้งพนักงาน โดยธนาคารจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่าย การใช้กระบวนการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนขีดความสามารถของพนักงานไปสู่หน่วยงานหรือจุดที่องค์กรต้องการจะเกิดขึ้นในช่วง 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึง อนาคตที่ว่านี้อยู่ไม่ไกล หากแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยแนวทางกลยุทธ์ Going Upside Down ไทยพาณิชย์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมด้านระบบและเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับบริการที่ดีเยี่ยม และการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญเช่นกัน”

       “สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารไปสู่เป้าหมายนั้น คือ การพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กร และสนับสนุนการทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ไทยพาณิชย์เป็นมากกว่าธนาคาร ธนาคารจึงทุ่มเทงบประมาณมากกว่า 900 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดตั้ง SCB Academy ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank ในอนาคตอันใกล้นี้”

       นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าพนักงานทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อต่อยอดโอกาสในความก้าวหน้า และพร้อมรับมือกับธุรกิจธนาคารสมัยใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ ไทยพาณิชย์ จึงได้จัดตั้งสถาบันที่ช่วยบ่มเพาะวิชาความรู้ด้านการเงินการธนาคาร และทักษะใหม่ๆ ที่ทันสมัย ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือแม้แต่การดำรงชีวิตประจำวัน และสามารถเติบโตก้าวทันกับโลกธนาคารยุคใหม่ได้ในที่สุด”

      สถาบัน SCB Academy คือ ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB เพื่อการเงินการธนาคารยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรของไทยพาณิชย์ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย และวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไว้อย่างครบครัน เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่จะถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคน ผ่านองค์ประกอบ 3 ด้าน”

       ด้านกายภาพ ธนาคารได้สร้าง SCB Academy ตั้งอยู่ชั้น 18 และ 19 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ด้วยพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร ซึ่งภายใน Academy แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ Playground, Hangout, Hemispheric Maze, Brain Gym, Thinking Platform, Connecting Zone, Learning Studio, Immersive Zone และ Learning Sphere

        นอกจากมีห้องเรียนในฟังก์ชั่นใช้งานที่แตกต่างกันแล้ว ยังได้เปิดพื้นที่ co-working space บนชั้น 18 ให้พนักงานและบุคคลภายนอกใช้เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ นอกจากนี้ยังจัด Quiet Zone สำหรับพนักงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียในการทำงาน

       ด้านการให้ความรู้ SCB Academy ได้จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตไว้หลากหลายคอร์ส ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเงินการธนาคารพื้นฐาน หลักสูตร Online หลักสูตรที่เรียนผ่านการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) และหลักสูตรที่อาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง หรือ ที่เรียกว่า Immersive Learning ทั้งนี้ สถาบัน SCB Academy ยังร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ครํ่าหวอดในแวดวงเทคโนโลยี หรือ การเงินการธนาคารยุคใหม่ เพื่อสร้าง Forum ในการแบ่งปันแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานไทยพาณิชย์ได้เรียนรู้กันตลอดทั้งปี

       ด้านเทคโนโลยี SCB Academy มีการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ มาเพื่อช่วยให้พนักงานสะดวกและเข้าถึงการเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน อาทิเช่น Virtual Classroom, เทคโนโลยี AR – VR ประกอบบทเรียน, การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ ซึ่งผลิตมาเฉพาะเพื่อพนักงาน, สังคมแห่งการเรียนรู้ online ซึ่งทำให้การแบ่งปันการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

      ความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งหมดนี้ คือ จุดเริ่มต้นของการวางรากฐานที่สำคัญให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank ผ่านการพัฒนาบุคลากรแบงก์ให้สามารถต่อยอดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้รับการยกย่องให้เป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด ที่สามารถดึงดูด Talent รุ่นใหม่ๆ มาร่วมสร้างมิติการทำงานใหม่ในโลกการธนาคารแห่งอนาคตร่วมกัน นี่คือ ภารกิจสำคัญในการพัฒนาคน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของธนาคารต่อไปในระยะยาว

SCB inaugurates SCB Academy to prepare personnel for Tech Bank future

     Siam Commercial Bank has set aside over 900 million baht within 3 years to strengthen employee skills including the establishment of SCB Academy, a 3,350 square-meter learning center, for enhanced skills aimed at developing personnel into a key talent workforce ready to fulfill the Bank's target of becoming a Tech Bank.

        SCB President and Chief Executive Officer Mr. Arthid Nanthawithaya said the Bank has adopted a “Going Upside Down” strategy centered on improving performance via five key approaches: Learn the Bank, High Margin Lending, Digital Acquisition, Data Capabilities, and New Business Model. Under the strategy, the Bank has differentiated its working style, applied technologies for enhancing organizational efficiency, and groomed employees to have new competencies and skills to ensure SCB becomes “The Most Admired Bank.” Although the bank might have to change its branch platform, it will not abandon staff. Through rotation, transfer, and adjustment of capabilities staff will be positioned in proper working units or the points the organization wants over the next three years in preparation for future global changes coming soon.

       With its “Going Upside Down” strategy, SCB is strongly determined to continue developing and investing in key systems and technologies so that all clients receive excellent services. Personnel preparation is also vital under the strategy.

      “A key to propelling SCB to reach its goal is to enhance the capabilities of people in the organization and encourage trying something new to enable the Bank to provide more than just banking services. To this end, the Bank has earmarked more than 900 million baht within 3 years to strengthen employee skills including the establishment of SCB Academy, with the main aim of upgrading the skills, knowledge, and competence of staff to prepare them for SCB’s goal of becoming a Tech Bank in the near future,” said Mr. Arthid.

      SCB First Executive Vice President and Dean of SCB Academy Mr. Worawat Suvagondha said the Bank has placed a priority on developing its personnel with the belief that all employees can sharpen their competence for enhanced career advancement opportunities and to prepare themselves for upcoming modern banking business. Because of this, SCB Academy is set up to instill finance and banking knowledge and modern skills in its employees so they can make use of them for work or even daily living and eventually move forward into a new banking age.

       SCB Academy is a specific learning center for modern finance and banking set up with the aim of grooming SCB personnel with new knowledge and impressive learning experiences through excellently designed curricula, modern learning technologies, and innovative learning and teaching models. Full facilities and equipment are provided for the enhanced efficiency of learning and teaching for all employees through three components:

      Physical Channel: SCB Academy is situated on the 18th and 19th floors of SCB Park Plaza’s East Tower in a 3,350 square-meter area, divided into Playground, Hangout, Hemispheric Maze, Brain Gym, Thinking Platform, Connecting Zone, Learning Studio, Immersive Zone and Learning Sphere. Each classroom has a different function. A co-working space is provided on the 18th floor for employees and outsiders to meet and exchange new ideas. A Quiet Zone has also been set up for employees who want privacy for creative thinking useful for their job.

      Knowledge-based Channel:SCB Academy prepares various courses designed for the organization to brace for future challenges, whether basic finance and banking courses, online courses, workshops, and immersive learning courses. The academy also collaborates with leading institutions, both locally and overseas, and gurus in a new age of finance and banking technologies to create forums for SCB employees to learn and share ideas and working approaches together throughout the year.

     Technology-based Channel:SCB Academy applies new learning technology models to provide employees with easy access to learning and give them new learning experiences such as virtual classrooms, AI-VR technology for learning chapter support, learning from movies produced for employees only, and an online learning society where learning sharing continually takes place.

      Such developments will lay the foundation for SCB to move forward to become a Tech Bank and the “Most Admired Bank”, attracting a new generation of talented people to jointly build a new working dimension in the banking world of the future. Thus it is a key mission of the academy to develop people into an important driving force of the bank in the long term.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!