หมวดหมู่: เกษตร

1aaaBดีเด่น

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2562 ยึดหลักทำบัญชี ช่วยวิเคราะห์ วางแผนการผลิต ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

    'ภูดิศ หาญสวัสดิ์'เกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม โดยใช้หลักการบันทึกทางบัญชีช่วยนำทางในการประกอบอาชีพ จดบันทึกทุกกิจกรรม เพื่อนำไปวิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งไหนควรเดินหน้า สิ่งไหนต้องลด หรือต้องทำเพิ่มเติม เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมการเกษตรต่อไปได้ พร้อมทำหน้าที่เป็นครูบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีไปสู่เพื่อนเกษตรกรและชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

       นายภูดิศ หาญสวัสดิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 จากอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันทำการเกษตรบนพื้นที่ 9 ไร่ โดยเน้นกิจกรรมภายใต้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นบ่อน้ำสำหรับกักเก็บน้ำและเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนที่สองแหล่งน้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่สามปลูกพืชแบบผสมผสาน และส่วนที่สี่เป็นที่อยู่อาศัย โดยกิจกรรมทางการเกษตรมีหลากหลาย ทั้งปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด และในปัจจุบันยังได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม

       และเป็นชนิดพืชที่ตลาดในพื้นที่ต้องการ ด้วยการเพาะเห็ดหลายชนิด ทั้งเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม รวมถึงผลิตก้อนเห็ดจำหน่าย ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์แผนการผลิตและการตลาด ไม่ได้ทำแบบทำไปขายไปตามสภาพ แต่ได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า ต้องทำอย่างไร มีตลาดที่ไหน แล้วนำข้อมูลที่บันทึกไว้ในทุกกิจกรรม มาวิเคราะห์ มองจากหลายๆ มุม หลายๆ ด้านอย่างครบถ้วน แล้วจึงเลือกนำไปวางแผนก่อนลงมือทำจริง พร้อมทั้งจะประเมินสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่อง

      นอกจากทางฟาร์มมีความโดดเด่นด้านการเพาะเห็ดแล้ว นายภูดิศ บอกว่า ทางฟาร์มยังได้ทดลองเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาได้สักระยะ โดยมีการศึกษาและจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง และขณะนี้กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชน ได้ชักชวนให้ตนเป็นแกนนำและช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงและสอนแนะการบันทึกข้อมูลทางบัญชี เพื่อยกระดับเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

      เนื่องจากคนในชุมชนมองเห็นว่าเราเป็นครูบัญชีและทำกิจกรรมด้านการเกษตรประสบความสำเร็จมาหลายอย่าง จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจที่ชาวบ้านในชุมชนเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจทำมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 33 คน มาช่วยกันทำกิจกรรมเลี้ยงจิ้งหรีด และทำตลาดร่วมกัน ซึ่งได้การตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี และช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม

       จะเห็นว่า ในทุกกิจกรรมที่ทำ หากมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ก็จะช่วยวิเคราะห์และวางแผนการผลิตได้ ซึ่งการจดบันทึกทางบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก หัวใจของการทำบัญชีคือรายรับ รายจ่ายและคงเหลือ ดังนั้น สิ่งแรกที่การบันทึกทางบัญชีจะบอกเราคือ กิจกรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือที่ผ่านมา จะมีตัวเลขในส่วนของคงเหลือมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนหรือเป็นดัชนีชี้วัดว่า กิจกรรมที่ทำอยู่สมควรเดินหน้าต่อหรือไม่ หรือต้องปรับลดส่วนไหนเพื่อให้มียอดคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งการทำบัญชี ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะอาชีพด้านการเกษตรเท่านั้น แต่จะมีประโยชน์กับทุกๆ อาชีพ หากทำบัญชีแล้วรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ ก็สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ง่ายและประสบความสำเร็จ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมีการวางแผนล่วงหน้าได้

       ในฐานะที่เป็นครูบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และได้รับเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่มีค่าสูงสุดในชีวิต ที่ได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ครูบัญชีต่อไป ให้สมกับที่ได้รับรางวัลมีค่านี้ ในปัจจุบันยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ด้านการทำบัญชีให้กับบุคคลอื่น ทั้งที่ผู้เข้ามาศึกษาดูงาน หรือลูกค้าที่มาซื้อผลผลิตที่ฟาร์ม รวมถึงเมื่อได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนไปทุกครั้ง

       โดยหยิบยกจากสิ่งที่ตัวเราเองทำขึ้นมาเป็นตัวอย่าง มีเอกสาร มีข้อมูลขึ้นมาประกอบ เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าการทำบัญชีสามารถช่วยวางแผนในการประกอบอาชีพและพยุงเศรษฐกิจของครอบครัวเราได้จริง การทำบัญชี จะเชื่อมโยงไปถึงทุกกิจกรรมที่เราทำ เกิดการวางแผนที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างกิจกรรมเพาะเห็ด ทางฟาร์มจะวางแผนการผลิตดอกเห็ด โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ว่า ช่วงไหนตลาดต้องการเห็ดมาก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมไปถึงการผลิตก้อนเห็ดก็จะต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีสินค้าล้นฟาร์ม และสิ่งหนึ่งที่ถือว่าได้มาจากการเป็นเกษตรกรดีเด่นคือ เป็นเครื่องหมายการันตี ให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาปรึกษาด้วยความมั่นใจ ว่าได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยข้อมูลที่เราบันทึกทางบัญชีไว้เป็นหลักฐาน

       บัญชีจะมีบทบาทและเป็นดัชนีชี้วัดในส่วนของกิจกรรมอาชีพทุก ๆ อาชีพ การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราบันทึกอย่างสม่ำเสมอก็จะทราบถึงรายรับ รายจ่ายและคงเหลือ ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราทำมา ถูกต้องและเหมาะสมแล้วหรือไม่ อยากให้บัญชีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีโปรแกรม Smart Me ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ

        โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกร เยาวชน และบุคคลทั่วไปใช้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android ทำให้ผู้จดบันทึก รู้ตัวตนและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยันว่าเรื่องของการทำบัญชีมีความสำคัญ "บัญชี ไม่มี ไม่ได้” นายภูดิศ กล่าวทิ้งท้าย.

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!