หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11ขออนุมัติเกลี่ยโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการนำเข้านมผงขาดมันเนยในโควตาของกลุ่มที่ 1 ไปให้กลุ่มที่ 2

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการกณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนยปี 2560 ของกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ำนมดิบ) คงเหลือ และมีการคืนโควตาเกลี่ยไปให้กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

       ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ได้รับโควตาคงเหลือจากกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ำนมดิบ) แล้ว ให้ กษ. (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม) กำกับดูแลให้กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) มีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ำนมดิบ) เพื่อให้การรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วย โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ กษ. ตรวจสอบและกำกับดูแลให้การเกลี่ยโควตาภายในกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้)

 

สาระสำคัญของเรื่อง

        กษ. รายงานว่า ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และได้จัดทำความตกลงทางการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทำให้จำเป็นต้องเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบให้สามารถกำหนดโควตาและอัตราภาษีในโควตาและนอกโควตาได้ สำหรับนมผงขาดมันเนยเป็นสินค้าหนึ่งที่อยู่ในข้อผูกพัน โดยต้องเปิดตลาดนำเข้าสำหรับปี 2560 ตามข้อตกลง WTO ไม่น้อยกว่า 55,000 ตัน และ TAFTA ไม่น้อยกว่า 3,011.58 ตัน รวมทั้งสิ้น 58,011.58 ตัน โดยคิดอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 (เก็บจริงร้อยละ 5) และอัตราภาษีนอกโควตา WTO ร้อยละ 216 และ TAFTA ร้อยละ 194.4

                        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!