หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS5ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต องค์กร 'บ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น' ที่ 'BBB' ด้วยแนวโน้ม 'Stable'

 

     ทริสเรทติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB'โดยอันดับเครดิตสะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันซึ่งให้อัตราผลตอบแทนสูง รวมถึงช่องทางการปล่อยสินเชื่อที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และระดับการก่อหนี้ที่ต่ำของบริษัท

     อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากการที่บริษัทมีหนี้เสียสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและมีอัตราส่วนความเพียงพอของการตั้งสำรองหนี้สูญที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่ การแข่งขันที่รุนแรงและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจก็เป็นข้อจำกัดของอันดับเครดิตด้วยเช่นกัน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบก็อาจมีผลจำกัดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมซึ่งจะทำให้กำไรของผู้ประกอบการหดตัวลง

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง

        ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าจะลดลงในระยะหลังจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและจากการมีอัตราผลตอบแทนที่ลดลง กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2,715 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 35.2% จากปี 2559 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยลดลงเป็น 9.8% ในปี 2560 จาก 11.2% ในปี 2559 แต่ยังคงสูงกว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายอื่น ๆ ในขณะที่กำไรสุทธิในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 640 ล้านบาท ลดลง 27.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากบริษัท มีรายได้พิเศษในไตรมาสแรกของปี 2560

 

เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ

       พอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 25,179 ล้านบาทในปี 2560 จาก 5,722 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีที่ระดับ 44.8% สินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 25,927 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้น 3.0% นับจากสิ้นปี 2560 ซึ่งการเปิดสาขาใหม่เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว ณ เดือนมีนาคม 2561 บริษัทให้บริการผ่านสาขาจำนวน 2,532 แห่งโดยเพิ่มขึ้นจาก 597 แห่งในปี 2556

การก่อหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

               บริษัทมีการก่อหนี้ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับประมาณ 2 เท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.8 เท่า

               การมีกำไรในระดับสูงและมีการปันผลที่ต่ำช่วยหนุนให้กำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้นและลดอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นลง ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่า 30.0% ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น 35.8% ณ เดือนมีนาคม 2561 จาก 33.5% ณ สิ้นปี 2560 ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 3 เท่าไปจนถึงปี 2563

คุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอ

               พอร์ตสินเชื่อของบริษัทมีคุณภาพต่ำกว่าของคู่แข่งทางตรงหลายราย นอกจากนี้ คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทก็ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสแรกของปี 2561 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากสินเชื่อวงเงินสูงที่บริษัทอนุมัติให้แก่ผู้กู้เพียงรายเดียว ในขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน) ต่อสินเชื่อร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 7.6% ณ เดือนมีนาคม 2561 จาก 4.5% ณ สิ้นปี 2560 ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขคุณภาพสินทรัพย์และเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินทรัพย์รวมจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้น

               นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตราส่วนความเพียงพอของการตั้งสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) อยู่ในระดับที่ต่ำด้วย ทั้งนี้ การมีอัตราส่วนดังกล่าวในระดับต่ำจะสร้างความเสี่ยงให้แก่ผลประกอบการของบริษัทเมื่อสินเชื่อที่บริษัทปล่อยกลายเป็นหนี้เสีย ที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของการตั้งสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ระดับประมาณ 60.0% อย่างไรก็ตาม ณ เดือนมีนาคม 2561 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ 51.4% ในขณะที่อัตราส่วนดังกล่าวโดยเฉลี่ยของบริษัทคู่แข่งต่าง ๆ อยู่สูงเกินกว่าระดับ 200.0%

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่'ตั้งอยู่บนความคาดหวังสำคัญของทริสเรทติ้ง 3 ประการ ได้แก่ บริษัทจะดำรงสถานะทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันเอาไว้ได้ บริษัทจะดำรงอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่สูงกว่า 3.5% ได้ และบริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์เอาไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่พอร์ตสินเชื่อของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการทำกำไรและคุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำกว่า 3 เท่า ในทางกลับกัน อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงในกรณีที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับสูงกว่า 4.5 เท่าและคุณภาพสินทรัพย์ยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มสูงขึ้น

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)

อันดับเครดิตองค์กร:             BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

      บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด

       การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!