หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่ง มีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ….

 

     เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่ง มีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. (กำหนดวันเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562)

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. (กำหนดวันเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562) ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

      กำหนดให้มีศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชัน ตั้งอยู่ ณ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ให้มีศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง ตั้งอยู่ ณ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ให้มีศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี ตั้งอยู่ ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยให้ศาลทั้ง 6 ศาล เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!