หมวดหมู่: การศึกษา

5666 KKUมข. เร่งสื่อสารเชิงรุก เปิดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ @KHONKAENUNIVERSITY

บริการข้อมูลข่าวสารส่งตรงถึงมือผู้รับบริการ ไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญที่มีประโยชน์

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว LINE Official Account : “@KHONKAENUNIVERSITY” เพิ่มเป็นช่องทางสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุก เพื่อสื่อสารทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยฝ่ายกิจการพิเศษ นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร โดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ดำเนินการออกแบบระบบ พร้อมดูแลพัฒนาระบบ Chat Bot รวมถึงการสื่อสารข้อมูลที่จะ broadcast หวังสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การสร้างความร่วมมือ มุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”

5666 KKUณัฐสมล          อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงที่มาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกผ่าน LINE Official Account ว่า “เพื่อสื่อสารทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในแต่ละกลุ่มประชาคม สร้างความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้ดูแลเรื่องการสื่อสารเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การที่จะให้ข่าวสารต่างๆ ลงไปสู่บุคลากรภายใน อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ หรือผู้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง หรือนักเรียน ให้ได้รับทราบข่าวสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นภารกิจหลักของการสื่อสารที่ทำให้ตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มนี้ให้มีความชัดเจน และทั่วถึงยิ่งขึ้น”

          “ในปัจจุบันช่องทางของการสื่อสารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางอีเมล ทาง WorkPlace ความที่ทุกคนอยู่ในโลกดิจิทัล ความตื่นตัวในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงมีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมอบหมายให้กองสื่อสารองค์กร จัดตั้ง LINE Official Account : “@KHONKAENUNIVERSITY” ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหน่วยงาน หัวหน้างาน บุคลากร และ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียน ได้รับข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจทิศทางและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

5666 KKUชุมพร          นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า  “กองสื่อสารองค์กรได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกผ่าน LINE Official Account “@KHONKAENUNIVERSITY” ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่เพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ทั้งนักเรียน และบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันหลายคนต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งตรงเข้าถึงได้ในระดับบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจึงจะส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายควรทราบ นอกจากนี้ด้วยคุณลักษณะของไลน์ที่เป็นแอปพลิเคชั่นที่สื่อสารด้วยการสนทนาผู้รับบริการยังสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กลับมาได้อีกด้วย โดยทางกองสื่อสารองค์กรจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง”

          ขอเชิญชวน แอดไลน์ @KHONKAENUNIVERSITY หรือสแกน QR-CODE ไว้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมถึงเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตอบคำถามต่างๆ อีกด้วย


AO5666

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!